Infografiikka on tärkeämpää kuin koskaan

Tiedon visualisointi nousi Valveen B2B-markkinoinnin nykytila ja trendit 2021 -kyselytutkimuksessa kolmanneksi suosituimmaksi trendiksi. Senior Designerimme Juha Pohjola kertoo, miten infografiikasta ja tiedon visualisoinnista saa parhaat hyödyt irti.

Infografiikkaa tai tiedon visualisointia on käytetty pitkään organisaatioiden sijoittajaviestinnässä. Viestinnän nopeuden ja määrän kasvu on lisännyt visuaalisen kiteyttämisen tarvetta. Selkeästi esitetyille faktoille on nykyisessä viestintäilmapiirissä suurempi tarve kuin ehkä koskaan. 

Infografiikka on täsmätyökalu 

Harkiten rakennettu infografiikka vastaa moniin keskeisiin viestinnän haasteisiin. Se on tehokas työkalu esimerkiksi seuraavissa tehtävissä: 

  • Luodaan aiheesta helposti omaksuttava yleiskuva. 
  • Tehdään monimutkaisista asioista ymmärrettäviä. 
  • Korjataan vääriä mielikuvia. 
  • Muutetaan keskustelun painopistettä. 
  • Herätetään syvempää kiinnostusta aiheeseen. 

Infografiikan pitää toimia myös yksinään, mutta yleensä se on osa laajempaa sisältökokonaisuutta. Sillä kiteytään laajemman kokonaisuuden keskeiset viestit nopeasti välittyvään muotoon. 

Infografiikka vaatii harkitun näkökulman 

Ensin tulisi arvioida, mitkä ovat tiedon visualisoinnilla ratkaistavat mielikuvalliset ja viestinnälliset haasteet – mikä on tiedon visualisoinnin rooli kokonaisuudessa? 

Parhaimmillaan tiedon visualisointi yksinkertaistaa esitettävien asioiden välisisiä suhteita, suuruusluokkia ja merkityksSe toimii mitattavien asioiden, kuten suhteiden, toimintaperiaatteiden, prosessien, kronologioiden tai ylipäätään numerotiedon esittämisessä 

Jos viestittävä aihe on laaja ja käsitteellinen, sen pohjana oleva tieto ei välttämättä taivu varsinaiseen visualistointiin. Silloin parempi lähestymiskulma voi olla luonteeltaan enemmän kuvitusmainen kuin varsinainen infografiikka. Tavoitteiden, merkitysten ja vision kuvaamiseen tehdyt kuvitusmaiset visualisoinnit kiteyttävät ja välittävät organisaation keskeisiä asioita pelkkää tekstiä tehokkaammin. 

Tarpeisiin sopivat esittämistavat  

Aiheiden esittämiseksi voidaan tarvita useampaa erityyppistä tapaatilastografiikkaa (piirakoita, pylväs- ja viivakuvioita), karttoja, prosessikuvauksia, organisaatio- tai järjestelmäkuvauksia. Organisaation käyttämien yleisten tiedon visualisointapojen ja niihin liittyvien mallien suunnittelun ohjeistaminen helpottaa infografiikan hyödyntämistä, suunnittelua ja myös visualisointien tilaamista yhteistyökumppaneilta. Ohjeistus pitää tyylin yhtenäisenä ja brändinmukaisena.  

Yksi infografiikkaan liittyvä osaaminen on datan hankinta ja käsittely – haaste, joka tulee esiin esimerkiksi vuosikertomusprojektien yhteydessä. Usein esimerkiksi vaadittavan vastuullisuusdatan kerääminen on vaatinut uusien käytäntöjen kehittämistä. Data ei myöskään aina ole sellaisessa muodossa, että sen voi helposti visualisoida. Datajournalistit sanovatkin, että 90 % ajasta menee datan siivoamiseen. 

Infografiikan käytön suunnittelu kannattaa aloittaa tiedossa olevan datan ja tarpeiden pohjalta. 
Ymmärrys kohderyhmästä on olennaista: tieteen kansantajuistaminen vaatii eri näkökulman kuin projektin tulosten esittely tutkijoille. Suunnittelun keskeisin vaihe on näkökulman rajaaminen ja haluttujen viestikärkien valintaNiiden kautta syntyy myös käsitys siitä, minkälaista tietoa tarvitaan ja mihin data taipuu. Tässäkin taito kehittyy tekemällä. 

Kirkasta näkökulma tarinaksi 

Näkökulman rajaamisessa auttavat viestin välittämisen tapoja hahmottavat, yksinkertaisetkin mallit, joten ennen varsinaista visualisointia tavataan tehdä luonnoksia. Niiden avulla hahmottuvat esittämistapojen hyvät ja huonot puolet – samalla vältytään hylättävien infograafien pitkälle viemisen vaivaltaKuten vaikkapa videotuotannossa, näkökulman kirkastava käsikirjoitus tai muu tarinallistamisen muoto helpottaa visualisointia. 

Infografiikassa ei voi esittää montaa eri asiaa, vaan tarina kannattaa jakaa useampiin kuviinKahta tai maksimissaan kolmea tiedon ulottuvuutta esittävä kuva on havainnollisinLaaja asiakokonaisuus voidaan viestiä myös usean, lyhyen, animoidun infografiikan muodossa. Hyvin suunniteltu visualisointi taipuu monenlaisiin viestintäkanaviin – julkaisuihin, esityksiin ja sosiaaliseen mediaan, mikä selittää sen suosiota. 

Mikäli organisaatiosi viestit ja data kaipaavat kaunista, informatiivista visualisointia, ota yhteyttä! 

Lähteet: 

B2B-markkinoinnin nykytila ja trendit 2021 -raportti

Juha Pohjola

Senior Designer, Visual Lead, +358 50 430 4199